2.5.3 การอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย เช่น ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีแหล่งพันธุ์พืช ให้แก่เกษตรกรท้องถิ่นและผู้ผลิตอาหาร เพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืน

2.5.3 การอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย เช่น ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีแหล่งพันธุ์พืช ให้แก่เกษตรกรท้องถิ่นและผู้ผลิตอาหาร เพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืน