SDGs คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

13.3.1 การจัดโครงการ การศึกษา การรณรงค์หรือการให้ความรู้แก่คนในท้องถิ่น เกี่ยวกับความเสี่ยง ผลกระทบ การปรับตัว การลดผลกระทบและการเตือนภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ส่งผลต่อน้ำท่วม ฝุ่นละออง ภัยแล้ง โรคระบาดต่อระบบนิเวศน์ เป็นต้น)  ...

15.2.1 การสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศบนบก การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ และสัตว์ป่าในแนวทางที่ยั่งยืน 15.2.5 การจัดโปรแกรมการเรียนการสอน หรือโปรแกรมศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องการจัดการพื้นที่เกษตร และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 15.3.5 การร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นในการรักษาระบบนิเวศ  ...

14.2.2 การจัดโปรแกรมการเรียนการสอนหรือโปรแกรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องการจัดการการทำประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 14.3.3 การดำเนินการวิจัยหรือร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการรักษาหรือฟื้นฟูระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนิเวศที่ถูกคุกคาม 14.5.4 การร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการรักษาระบบนิเวศในน้ำ  ...

  2.5.1 การจัดหาความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงความมั่นคงด้านอาหารและการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อเกษตรกรในท้องถิ่นและผู้ผลิตอาหาร 2.5.2 การจัดกิจกรรม หรือช่องทางการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ในกลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นและผู้ผลิตอาหาร 2.5.3 การอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย เช่น ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีแหล่งพันธุ์พืช ให้แก่เกษตรกรท้องถิ่นและผู้ผลิตอาหาร เพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืน  ...