หน่วยวิจัย

  บริการตรวจวิเคราะห์

  ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
  ดิน พืช และปุ๋ย
  อาหารสัตว์

  บริการให้เช่าเครื่องมือ

  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร
  ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาพืช
  ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์
  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
  ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาสัตว์