โครงสร้างการบริหาร

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ปานชีวัน ปอนพังงา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.ดร.ธนพร ขจรผล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รศ.ดร.สุรัสวดี พรหมอยู่

หัวหน้าภาควิชาเกษตรและทรัพยากร

ดร.ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

ดร.รุ่งกานต์ บุญนาถกร

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

นางมโนรม  แสนสุภา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.เจษฎา เตชมหาศรานนท์

8.1อ.กุลวดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

ดร.กุลวดี แก้วก่า

14.1อ.วัชรวิทย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่

18.1พิชาศิษฐ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ

IMG_9385
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย