แสดงผลการเรียนภาคการศึกษาที่ผ่านมา
จำนวนหน่วยกิจสะสม เกรดเฉลี่ยสะสม(GPAX)
0 nan 
แสดงผลการคำนวณเกรดภาคการศึกษาปัจจุบัน
จำนวนหน่วยกิจ เกรดเฉลี่ย(GPA)
0 0.00
จำนวนหน่วยกิจสะสม เกรดเฉลี่ยสะสม(GPAX)
0 0.00
 
 

การติดโปร

  • โปรต่ำ GPAX ตั้งแต่ 1.50 - 1.74
  • โปรสูง GPAX ตั้งแต่ 1.75 - 1.99

การสิ้นสุดสถานภาพนิสิต

  • GPAX ต่ำกว่า 1.50
  • โปรต่ำ (GPAX) ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา
หมายเหตุ การติดโปรต่ำ โปรสูง และการสิ้นสุดสถานภาพนิสิต จะเริ่มพิจารณาตั้งแต่ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป
 
จำนวนผู้เข้าใช้งาน : 275169
กรอกข้อมูลสำหรับการคำนวณ >>>
จำนวนหน่วยกิจสะสม : แต้มระดับคะแนน :
กรอกรหัสวิชา หน่วยกิต และเกรดแต่ละรายวิชา ที่คาดว่าจะได้ในเทอมนี้ >>>
รหัสวิชา/ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิจ เกรด คะแนน
 
 
 
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
59 ม. 1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร 042-725042-51ต่อ 2200-2203  
พบปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ อ.ภานุวัฒน์  
โทร : 081-670-7743, MSN : khumpeerawat@hotmail.com