หลักสูตร

คณะ ทอ. เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

6 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ได้แก่

ระดับปริญญาโท

2 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ได้แก่

วิดีโอแนะนำ หลักสูตรระดับปริญญาตรี