ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรประมง

    ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสัตว์น้ำเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทคนิคการเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำและสถานที่เลี้ยง เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)
ชื่อย่อ : วท.บ. (ประมง)

ภาษาอังกฤษ 

ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Fisheries)
ชื่อย่อ : B.S. (Fisheries)

    เป็นหลักสูตรที่ให้การเรียนการสอนเกี่ยวกับทรัพยากรทางน้ำ ทั้งสัตว์น้ำ และพืชน้ำ โดยในหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นหลักสูตรที่เน้นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรเดียวกับ คณะประมง วิทยาเขตบางเขน) ซึ่งจะสอนเกี่ยวกับการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ สาหร่ายและพรรณไม้น้ำ นิสิตจะได้เรียนวิธีการเพาะพันธุ์ การอนุบาล การเลี้ยงสัตว์น้ำ การออกแบบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการคุณภาพน้ำ การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ การผลิตอาหารสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ สาหร่ายและพรรณไม้น้ำ การจัดการผลผลิตและการตลาด ซึ่งในหลักสูตรจะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในภาคการศึกษาสุดท้ายนิสิตจะได้ไปฝึกงานในสถานประกอบการจริงในรายวิชาสหกิจ ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองก่อนจบออกไปทำงาน

Motto :จัดการเป็น วางแผนเป็น แก้ปัญหาได้

ตัวอย่างอาชีพ

  1. นักวิจัยหรือนักวิชาการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  2. อาจารย์ในสถานศึกษา
  3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ทางสัตว์น้ำ
  4. เจ้าของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ