ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร

    มุ่งเน้นการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อแปรสภาพวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นอาหารในระดับอุตสาหกรรมการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ และการผลิตอาหารเพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพอาหารที่ผ่านการแปรรูปให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)

ภาษาอังกฤษ 

ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Food Technology)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Food Technology)

    เป็นหลักสูตรที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ในการแปรรูปวัตถุดิบ ทางการเกษตร และพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ อาหารที่หลากหลายและมีมูลค่าเพิ่ม ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแปรรูปวัตถุดิบ ทางการเกษตร ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลาย และมีมูลค่าเพิ่ม ออกแบบเครื่องมือสำหรับใช้ใน กระบวนการแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรมได้ สามารถตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อาหาร รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมอาหาร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้

Motto :รู้จริงศาสตร์แห่งอาหาร บูรณาการ สร้างสรรค์ นำนวัตกรรมสู่สังคม

ตัวอย่างอาชีพ

  1. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ควบคุมคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในหน่วยงานเอกชน
  2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
  3. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา/ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ
  4. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  5. เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร