Author: yutthakorn

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก #TCAS รอบที่ 1 #Portfolio โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร น้องๆ สามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ https://shorturl.asia/e176h หรือ สแกน QR Code น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือก ให้ดำเนินการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com/ ทำการยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าร่วมไลน์กลุ่ม DEK 65 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่นี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB : คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มก.ฉกส. รับเข้าศึกษา | Facebook ...

ด้วยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” กำลังดำเนินการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการบุคลากร หรือนิสิตที่ใกล้จะจบการศึกษา ในสายงานทาง ด้านเกษตรศาสตร์, ประมง, สัตวศาสตร์, การจัดการธุรกิจอาหาร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งงานในสาย Fresh Food และ Commercial  คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีอายุไม่เกิน 27 ปี 2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร, เกษตรศาสตร์, ประมง, สัตวศาสตร์, พืชสวน,พืชไร่, การจัดการธุรกิจอาหาร, คหกรรมหรือสาขาอื่นๆ ทางด้านอาหารที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ได้ 4. สามารถทำงานเป็นกะได้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  Link สมัครงานในสายงาน Fresh Food และ commercial ...

เมื่อวันที่ 25-26 ธ.ค.64 สโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการค่ายสโมสรนิสิต ทอ. อาสาพัฒนา ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านนาจาน ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โดยมีนิสิตที่สนใจและคณะทำงาน เข้าร่วม 150 คน เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน อีกทั้งปลูกฝังให้นิสิตเป็นผู้มีจิตอาสา จิตสาธารณะ โดยกิจกรรมได้ร่วมกับโครงการ U2t มหาวิทยาลัยสู่ตำบลบ้านโพน มีกิจกรรมหลายหลาย ได้แก่ 1.กิจกรรมพัฒนาด้านกายภาพ ได้แก่ การจัดทำสวนผักสวนครัว กระชังเลี้ยงปลา ปรับปรุงสนามกีฬา ถนน BBL ปรับปรุงสีรั้วกำแพงโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน และวัด 2. กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่นักเรียน ชั้น ป.4 -ม.3 ของโรงเรียนบ้านนาจาน ได้แก่การให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่นักเรียน เกษตรทฤษฎีใหม่ SDGs และการบริการดูแลสุขภาพสัตว์แก่ประชาชน 3. กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมโครงการ และแก่นักเรียน ตลอดระยะเวลาการเข้าค่าย 2 วัน 1 คืน...

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับสมัครพนักงานขายประจำภาคอีสาน จำนวน 40 อัตรา คุณสมบัติ 1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี 2. จบการศึกษาระดัปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ ผู้ที่สนใจ สามารถส่งเอกสารและหลักฐานการสมัคร ไปที่ คุณ วรภพ E-mail: voraphop.prs@cpf.co.th โทร.095 916 1924...

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ กมลรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และ อาจารย์เศรษฐกร กาเมือง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ได้รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่อนุสิทธิบัตร 18244 จากกรมทรัทย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในผลงานเรื่อง "ถังเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella) แบบใช้แสงจากหลอดแอลอีดี (LED)" ...

ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร “มุ่งสร้างนักวิจัย ด้านเกษตรและทรัพยากรเกษตร เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน” เรียนฟรีตลอดหลักสูตร 2 ปี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนเพื่อการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ ทุนสนับสนุนงานวิจัย ทุนสำหรับนิสิตต่างชาติ ทุนผู้ช่วยสอน รับสมัคร ภาคปลาย 2564 ภายใน 20 ธ.ค. 64 ภาคต้น 2565 ภายใน 31 พ.ค. 65 Link รับสมัคร https://mis.grad.ku.ac.th/application/th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เหมวดี ทาศรีภู Line ID : noohem FB : Hem Hemwadee โทรศัพท์ 08 1739 1789 ...

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร “มุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม และความรู้ทางด้านวิชาการ การวิจัยชั้นนำด้านอุตสาหกรรมเกษตร” เรียนฟรีตลอดหลักสูตร 2 ปี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนเพื่อการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ ทุนสนับสนุนงานวิจัย ทุนสำหรับนิสิตต่างชาติ ทุนผู้ช่วยสอน ทุนค่าใช้จ่ายรายเดือน (เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป) รับสมัคร ภาคปลาย 2564 ภายใน 20 ธ.ค. 64 ภาคต้น 2565 ภายใน 31 พ.ค. 65 Link รับสมัคร https://mis.grad.ku.ac.th/application/th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เหมวดี ทาศรีภู Line ID : noohem FB : Hem Hemwadee โทรศัพท์ 08 1739 1789 ...

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) และระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลตามสาขาที่กำหนด เข้าร่วมโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 16 เพื่อรับการสนับสนุนทุนการศึกษา สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 สำหรับระดับอาชีวศึกษา และถึง 10 มกราคม 2565 สำหรับระดับอุดมศึกษา สามารถดูรายละเอียดและระเบียบทุนได้ที่ >>https://www.dropbox.com/...

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด สาขาสกลนคร (กลุ่มธุรกิจน้ำตาลลิน) ได้เข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานตำแหน่งงานนักส่งเสริมการเกษตร ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร แก่นิสิตที่ใกล้สำเร็จการศึกษา และศิษย์เก่าที่จบการศึกษาแล้ว ในหลักสูตรทรัพยากรเกษตร และหลักสูตรทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิต สำหรับนิสิตและศิษย์เก่าท่านใดที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว สามารถติดต่อที่ คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ตาลห่อ (ต้อม) โทร. 042 162 222 ต่อ 52201 หรือ 065 716 9964 [gallery columns="2" size="medium" ids="24832,24837,24835,24834,24836"]...

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. คณบดี โดย ผศ.ศุภสิทธิ์สิทธาพานิช และกลุ่มผู้นำนิสิต ได้เข้าพบท่านรองอธิการบดี เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าวบรรจุแพ็กจากโครงการสืบสานปลูกข้าวประพณีฯ และผลิตภัณฑ์นม จากทางฟาร์มสัตว์ [gallery size="medium" ids="24814,24815,24816,24817,24818,24823,24824,24825,24822,24821,24826,24819,24820"]...

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 หลักสูตรทรัพยากรเกษตร ได้จัดกิจกรรม รับขวัญน้องหล่า 64 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์ ในหลักสูตร โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1 2 3 4 และคณาจารย์ เข้าร่วม ภายในกิจกรรมมีการแลกเปลียนประสบการณ์การเลือกเรียน แผนฝึกงานและแผนสหกิจศึกษา กิจกรรมผูกแขกรับขวัญนิสิตปี 1 และตัวแทนพี่ๆ แต่ละชั้นปีกล่าวต้อนรับและความรู้สึก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น [gallery size="medium" ids="24801,24803,24804,24794,24807,24796,24805,24806,24800,24802,24797,24798,24799,24795,24811,24793"]...

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 สโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรได้จัด โครงการ “CSC CAMPUS TOUR 2021” ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นิสิตได้รู้จักความสำคัญและลักษณะการให้บริการของอาคารสถานที่และพื้นที่ภายในรอบวิทยาเขต อีกทั้งสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้นิสิตได้ผ่อนคลาย สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะฯ และความภาคภูมิใจการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรูปแบบกิจกรรมให้นิสิตปั่นจักรยานรอบวิทยาเขต และแบ่งฐานการเรียนรู้ต่างๆ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนิสิต ชั้นปีที่ 2 3 4 ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 รู้สึกอบอุ่น สร้างความรัก ความสามัคคีในคณะมากยิ่งขึ้น โดยการจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด [gallery size="medium" link="file" ids="24786,24785,24784,24783,24766,24782,24781,24780,24779,24778,24776,24775,24772,24771,24770,24769,24767,24765,24763,24762,24761,24760,24751,24754,24757,24758,24759,24768,24764,24752,24753,24755,24773,24774,24756"]...

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีกิจกรรมการประเมินความสุขของบุคลากรในองค์กร ประจำปี 2563 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและใช้ประกอบการวิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมในสร้างความสุขในชีวิตตนเอง ครอบครัว และการทำงานร่วมกัน สามารถอ่านรายงานเรื่องเต็มทั้งหมด ได้ที่นี่ Download ...

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับความอนุเคราะห์ จาก บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้นิสิตที่เป็นบุตรเกษตรกร หรือผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกร จำนวน 2 ทุนการศึกษา ๆ ล่ะ 7,500 บาท โดยรายละเอียด ดังนี้ 1.หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน 1.1) เป็นนิสิต ชั้นปีที่ 1-4 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร หรือสาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 1.2) เป็นบุตรเกษตรกร หรือผู้ปกครองประกอบอาชีพด้านการเกษตร 1.3) มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกต้องโทษทางวินัย 1.4) เป็นผู้มีความเพียรในการศึกษา ช่วยเหลือ หรือเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ มหาวิทยาลัย สม่ำเสมอ 1.5) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 1.6) ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องทำงานบำเพ็ญประโยชน์ตามที่คณะฯ มอบหมาย 2. การสมัครขอรับทุนการศึกษา 2.1) Download ใบสมัครได้ ที่นี่ 2.2) กรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบหลักฐานให้เรียบร้อย 2.3) ยืนใบสมัครได้ที่ ห้องบริการการศึกษานิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (ห้อง 21-201) หรือผ่านระบบรับสมัครออนไลน์...

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เจียไต๋ จำกัด ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับในปี 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนิสิต ชั้นปี 4 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่กำลังจะจบการศึกษา ที่สนใจสมัครงาน รายละเอียดดังภาพ ...

บริษัท​เกษตร​ปิย​มิตร จำกัด ประกอบกิจการทำสวนยางพารา ในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัด​บึงกาฬ​ กว่า 5, 000 ไร่ ปัจจุบัน​สวนยางได้รับมาตรฐาน GAP จากการ​ยาง​แห่งประเท​ศ​ไทย กำ​ลัง​ดำเนินการท​ำ​มาตรฐาน GMP ​ยางแผ่นดิบผึ่งแห้งด้​วย​แสงอาทิตย์​กับการยาง​แห่ง​ประเทศไทย​ เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพของยางแผ่นสู่เกรดพรีเมี่ยมเพื่อส่งจำหน่ายโดยตรงให้กับโรงงานทั้งภายในและต่างประเทศ​จำนวนมากที่ต้องการ​วัตถุดิบ​ยางแผ่นดิบผึ่งแห้งคุณภาพ​สูง   ขณะนี้​ต้อ​งการ​รับสมัคร​พนักงานในตำแหน่ง ผู้ช่วย​หัวหน้าสวน จำนวน 2 ตำแหน่ง ผู้สมัคร​ต้องส​ำ​เร็จ​การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือโทด้านการเกษตร เงินเดือนขั้นต้น 15,000บาท มีสวัสดิการ​ ประกันสังคม​ ประกันอุบัติเหตุบ้านพักพนักงาน ฯลฯ​   สนใจติดต่อขอรายละเอียดและส่งใบสมัครเพื่อขอเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ที่คุณหนิง 088-309-5564...

ด้วยกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการจะเปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2564 ในนโยบายรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี เพื่อคัดเลือกบัณฑิตจากสาขาวิชาชีพต่างๆ ของสถาบันการศึกษาบรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานบริหารสายงานต่างๆ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท จึงประกาศรับสมัครงาน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สามารถสมัครหลายหลายช่องทาง ได้แก่ 1. สมัครตรง ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ ทุกวันในเวลาทำการ 2. จดหมายสมัครงาน ระบุที่อยุ่ หมายเลขโทรศัพท์ แนบรูปถ่าย หลักฐาน มาที่ บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ส่วนการสรรหา วานิชเพลช เลขที่ 1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (หัวมุมถนนวิทยุ) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 3. E-mail : recruit@laemthong.com นิสิตที่กำลังจบการศึกษา หรือ ศิษย์เก่า สามารถศึกษารายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่  Download รายละเอียดและใบสมัคร   หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ คุณยุทธกร พรหมสาขา ณ...

 ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2563 เพื่อเป็นการช่วยเหลือนิสิตในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน และลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนิสิตในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจแก่นิสิต นั้น บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทางคณะฯ จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 17 คน ดังนี้ ...

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการ “เด็กยุคใหม่ หัวใจเกษตร” (สำหรับนักเรียน โรงเรียนมัธยมในพื้นที่เชื่อมต่อกับจังหวัดสกลนคร) TCAS รอบที่ 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (ทุนเรียนดี ลดค่าเทอม 50%) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนในพื้นที่เชื่อมต่อกับจังหวัดสกลนคร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีศักยภาพ สามารถเข้าศึกษาตามสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ และสามารถต่อยอดความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศชาติได้อย่างมีคุณค่า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการ  “เด็กยุคใหม่ หัวใจเกษตร” (สำหรับนักเรียน โรงเรียนมัธยมในพื้นที่เชื่อมต่อกับจังหวัดสกลนคร) TCAS     รอบที่ 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ทุนเรียนดี ลดค่าเทอม 50%)  รายละเอียด ประกาศโครงการเด็กยุคใหม่ หัวใจเกษตร กรอกใบสมัครโครงการ  “เด็กยุคใหม่ หัวใจเกษตร” (สำหรับนักเรียน โรงเรียนมัธยมในพื้นที่เชื่อมต่อกับจังหวัดสกลนคร) TCAS     รอบที่ 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564...

โอกาสดีๆ มาอีกแล้ววว คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัคร สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตร วท.บ.ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสร้างนวัตกรรมการสอนที่เน้นอาชีพได้จริง เปิดสอน 4 ชุดวิชาด้วยกัน คือ 1. การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง 2. การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย 3. การผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์สวยงาม ผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลสมัครได้ที่ลิงก์นี้ https://docs.google.com/...