Author: yutthakorn

คณะทอ. เปิดรับสมัครนิสิต ชั้นปีที่ 2 เพื่อเข้าคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปีการศึกษา 2565 คุณสมบัตินิสิต 1) เป็นผู้ที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากเกษตรศาสตร์หรือศาสตร์แห่งแผ่นดินที่ได้ศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริเพื่อสนองคุณผืนแผ่นดินไทย 2) เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ ทอ. ชั้นปีที่ 2 (รหัสนิสิต 64) 3) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 4) เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 5) มีความประพฤติดี 6) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่ หลังจากได้รับทุนนี้ รับสมัคร ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 สัมภาษณ์ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ประกาศผล 30 มิถุนายน 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 คน เพื่อคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไป ส่งใบสมัคร ภายใน 28 มิ.ย.65 ณ ห้อง...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าับการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการและสรุปผลการสอบสัมภาษณ์เสนอคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดตามประกาศแนบท้ายมานี้  ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 10 ตำแหน่ง 23 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตามเอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์...

กลุ่มทีซีซี ไพรเวท คอมปานี ในธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร ปลูกพืชเศรษฐกิจ มีความประสงค์จะสรรหาพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร จำนวนหลายอัตรา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครออนไลน์ ที่นี่ ส่งประวัติมาที่ nitikon.n@tcc-private.com โทร.081 832 0187 ศึกษารายละเอียด ข้อมูลบริษัท www.tcc.co.th ...

บริษัท เบทาโกร กำลังเปิดรับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการร้าน สถานที่ปฏิบัติงาน 1. จังหวัดอุดรธานี 2. อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 3. จังหวัดหนองบัวลำภู 4. อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ คุณสมบัติ 1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร บริหาร การจัดการ บัญชี การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.มีใจรักบริการ 3.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี 4.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ รายละเอียดดังภาพ ได้เลย ...

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ใหม่ล่าสุดของ ผศ.ดร.จินตนา ต๊ะย่วน อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง Antidesma thwaitesianum Müll. Arg. Fruit Juice, Its Phytochemical Contents, Antimicrobial Activity, and Application in Chiffon Cake จากวารสารนานาชาติ International Journal of Food Science โดยสามารถ Download ได้ที่นี่  ...

📌📌ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น 5A ภาคต้น 2564 นิสิตจะได้รับรางวัลคืนค่าหน่วยกิต ในภาคปลาย 2564 ✅✅ขอให้นิสิตยื่นเรื่องขอเงินคืนที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคารบริหาร ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2565 *รายชื่อนิสิตได้ 5A ประจำภาคต้น 2564 #หลักฐานและเอกสารประกอบการเบิก 1. แบบฟอร์มคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และใบเสร็จรับเงิน 2. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือใบโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารฉบับจริง 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ชื่อของนิสิตเท่านั้น) 4. สำเนาประกาศมหาวิทยาลัย (ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ 5A) 5. ใบรายงานผลการเรียน (ขอในระบบสารสนเทศนิสิต ใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน) 6. สำเนาบัตรนิสิต #เอกสารทั้งหมดอย่างละ 1 ชุด 📌ดูอัตราการได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน ✅✅สำหรับนิสิตที่เป็นผู้กู้ กยศ. ยังไม่สามารถทำเรื่องคืนได้ ให้รอทาง กยศ.ทำเรื่องการโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อน จากนั้นหลัง 7 วันจึงจะสามารถทำเรื่องเบิกคืนได้ 🙏🙏สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่พี่ยุทธกร (พี่ต่าย) โทร./Line 091 064 4120...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก #TCAS รอบที่ 1 #Portfolio โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร น้องๆ สามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ https://shorturl.asia/e176h หรือ สแกน QR Code น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือก ให้ดำเนินการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com/ ทำการยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าร่วมไลน์กลุ่ม DEK 65 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่นี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB : คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มก.ฉกส. รับเข้าศึกษา | Facebook ...

ด้วยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” กำลังดำเนินการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการบุคลากร หรือนิสิตที่ใกล้จะจบการศึกษา ในสายงานทาง ด้านเกษตรศาสตร์, ประมง, สัตวศาสตร์, การจัดการธุรกิจอาหาร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งงานในสาย Fresh Food และ Commercial  คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีอายุไม่เกิน 27 ปี 2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร, เกษตรศาสตร์, ประมง, สัตวศาสตร์, พืชสวน,พืชไร่, การจัดการธุรกิจอาหาร, คหกรรมหรือสาขาอื่นๆ ทางด้านอาหารที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ได้ 4. สามารถทำงานเป็นกะได้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  Link สมัครงานในสายงาน Fresh Food และ commercial ...

เมื่อวันที่ 25-26 ธ.ค.64 สโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการค่ายสโมสรนิสิต ทอ. อาสาพัฒนา ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านนาจาน ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โดยมีนิสิตที่สนใจและคณะทำงาน เข้าร่วม 150 คน เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน อีกทั้งปลูกฝังให้นิสิตเป็นผู้มีจิตอาสา จิตสาธารณะ โดยกิจกรรมได้ร่วมกับโครงการ U2t มหาวิทยาลัยสู่ตำบลบ้านโพน มีกิจกรรมหลายหลาย ได้แก่ 1.กิจกรรมพัฒนาด้านกายภาพ ได้แก่ การจัดทำสวนผักสวนครัว กระชังเลี้ยงปลา ปรับปรุงสนามกีฬา ถนน BBL ปรับปรุงสีรั้วกำแพงโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน และวัด 2. กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่นักเรียน ชั้น ป.4 -ม.3 ของโรงเรียนบ้านนาจาน ได้แก่การให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่นักเรียน เกษตรทฤษฎีใหม่ SDGs และการบริการดูแลสุขภาพสัตว์แก่ประชาชน 3. กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมโครงการ และแก่นักเรียน ตลอดระยะเวลาการเข้าค่าย 2 วัน 1 คืน...

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับสมัครพนักงานขายประจำภาคอีสาน จำนวน 40 อัตรา คุณสมบัติ 1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี 2. จบการศึกษาระดัปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ ผู้ที่สนใจ สามารถส่งเอกสารและหลักฐานการสมัคร ไปที่ คุณ วรภพ E-mail: voraphop.prs@cpf.co.th โทร.095 916 1924...

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ กมลรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และ อาจารย์เศรษฐกร กาเมือง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ได้รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่อนุสิทธิบัตร 18244 จากกรมทรัทย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในผลงานเรื่อง "ถังเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella) แบบใช้แสงจากหลอดแอลอีดี (LED)" ...

ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร “มุ่งสร้างนักวิจัย ด้านเกษตรและทรัพยากรเกษตร เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน” เรียนฟรีตลอดหลักสูตร 2 ปี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนเพื่อการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ ทุนสนับสนุนงานวิจัย ทุนสำหรับนิสิตต่างชาติ ทุนผู้ช่วยสอน รับสมัคร ภาคปลาย 2564 ภายใน 20 ธ.ค. 64 ภาคต้น 2565 ภายใน 31 พ.ค. 65 Link รับสมัคร https://mis.grad.ku.ac.th/application/th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เหมวดี ทาศรีภู Line ID : noohem FB : Hem Hemwadee โทรศัพท์ 08 1739 1789 ...

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร “มุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม และความรู้ทางด้านวิชาการ การวิจัยชั้นนำด้านอุตสาหกรรมเกษตร” เรียนฟรีตลอดหลักสูตร 2 ปี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนเพื่อการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ ทุนสนับสนุนงานวิจัย ทุนสำหรับนิสิตต่างชาติ ทุนผู้ช่วยสอน ทุนค่าใช้จ่ายรายเดือน (เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป) รับสมัคร ภาคปลาย 2564 ภายใน 20 ธ.ค. 64 ภาคต้น 2565 ภายใน 31 พ.ค. 65 Link รับสมัคร https://mis.grad.ku.ac.th/application/th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เหมวดี ทาศรีภู Line ID : noohem FB : Hem Hemwadee โทรศัพท์ 08 1739 1789 ...

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) และระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลตามสาขาที่กำหนด เข้าร่วมโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 16 เพื่อรับการสนับสนุนทุนการศึกษา สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 สำหรับระดับอาชีวศึกษา และถึง 10 มกราคม 2565 สำหรับระดับอุดมศึกษา สามารถดูรายละเอียดและระเบียบทุนได้ที่ >>https://www.dropbox.com/...

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด สาขาสกลนคร (กลุ่มธุรกิจน้ำตาลลิน) ได้เข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานตำแหน่งงานนักส่งเสริมการเกษตร ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร แก่นิสิตที่ใกล้สำเร็จการศึกษา และศิษย์เก่าที่จบการศึกษาแล้ว ในหลักสูตรทรัพยากรเกษตร และหลักสูตรทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิต สำหรับนิสิตและศิษย์เก่าท่านใดที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว สามารถติดต่อที่ คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ตาลห่อ (ต้อม) โทร. 042 162 222 ต่อ 52201 หรือ 065 716 9964 [gallery columns="2" size="medium" ids="24832,24837,24835,24834,24836"]...

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. คณบดี โดย ผศ.ศุภสิทธิ์สิทธาพานิช และกลุ่มผู้นำนิสิต ได้เข้าพบท่านรองอธิการบดี เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าวบรรจุแพ็กจากโครงการสืบสานปลูกข้าวประพณีฯ และผลิตภัณฑ์นม จากทางฟาร์มสัตว์ [gallery size="medium" ids="24814,24815,24816,24817,24818,24823,24824,24825,24822,24821,24826,24819,24820"]...

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 หลักสูตรทรัพยากรเกษตร ได้จัดกิจกรรม รับขวัญน้องหล่า 64 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์ ในหลักสูตร โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1 2 3 4 และคณาจารย์ เข้าร่วม ภายในกิจกรรมมีการแลกเปลียนประสบการณ์การเลือกเรียน แผนฝึกงานและแผนสหกิจศึกษา กิจกรรมผูกแขกรับขวัญนิสิตปี 1 และตัวแทนพี่ๆ แต่ละชั้นปีกล่าวต้อนรับและความรู้สึก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น [gallery size="medium" ids="24801,24803,24804,24794,24807,24796,24805,24806,24800,24802,24797,24798,24799,24795,24811,24793"]...

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 สโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรได้จัด โครงการ “CSC CAMPUS TOUR 2021” ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นิสิตได้รู้จักความสำคัญและลักษณะการให้บริการของอาคารสถานที่และพื้นที่ภายในรอบวิทยาเขต อีกทั้งสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้นิสิตได้ผ่อนคลาย สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะฯ และความภาคภูมิใจการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรูปแบบกิจกรรมให้นิสิตปั่นจักรยานรอบวิทยาเขต และแบ่งฐานการเรียนรู้ต่างๆ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนิสิต ชั้นปีที่ 2 3 4 ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 รู้สึกอบอุ่น สร้างความรัก ความสามัคคีในคณะมากยิ่งขึ้น โดยการจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด [gallery size="medium" link="file" ids="24786,24785,24784,24783,24766,24782,24781,24780,24779,24778,24776,24775,24772,24771,24770,24769,24767,24765,24763,24762,24761,24760,24751,24754,24757,24758,24759,24768,24764,24752,24753,24755,24773,24774,24756"]...