2.5.2 การจัดกิจกรรม หรือช่องทางการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ในกลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นและผู้ผลิตอาหาร

2.5.2 การจัดกิจกรรม หรือช่องทางการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ในกลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นและผู้ผลิตอาหาร