2.5.1 การจัดหาความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงความมั่นคงด้านอาหารและการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อเกษตรกรในท้องถิ่นและผู้ผลิตอาหาร

2.5.1 การจัดหาความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงความมั่นคงด้านอาหารและการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อเกษตรกรในท้องถิ่นและผู้ผลิตอาหาร