15.3.5 การร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นในการรักษาระบบนิเวศ