15.2.5 การจัดโปรแกรมการเรียนการสอน หรือโปรแกรมศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องการจัดการพื้นที่เกษตร และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

15.2.5 การจัดโปรแกรมการเรียนการสอน หรือโปรแกรมศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องการจัดการพื้นที่เกษตร และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน