14.5.4 การร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการรักษาระบบนิเวศในน้ำ