14.3.3 การดำเนินการวิจัยหรือร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการรักษาหรือฟื้นฟูระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนิเวศที่ถูกคุกคาม

14.3.3 การดำเนินการวิจัยหรือร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการรักษาหรือฟื้นฟูระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนิเวศที่ถูกคุกคาม