14.2.2 การจัดโปรแกรมการเรียนการสอนหรือโปรแกรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องการจัดการการทำประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

14.2.2 การจัดโปรแกรมการเรียนการสอนหรือโปรแกรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องการจัดการการทำประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน