13.3.1 การจัดโครงการ การศึกษา การรณรงค์หรือการให้ความรู้แก่คนในท้องถิ่น เกี่ยวกับความเสี่ยง ผลกระทบ การปรับตัว การลดผลกระทบและการเตือนภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ส่งผลต่อน้ำท่วม ฝุ่นละออง ภัยแล้ง โรคระบาดต่อระบบนิเวศน์ เป็นต้น)

13.3.1 การจัดโครงการ การศึกษา การรณรงค์หรือการให้ความรู้แก่คนในท้องถิ่น เกี่ยวกับความเสี่ยง ผลกระทบ การปรับตัว การลดผลกระทบและการเตือนภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ส่งผลต่อน้ำท่วม ฝุ่นละออง ภัยแล้ง โรคระบาดต่อระบบนิเวศน์ เป็นต้น)