ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าับการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 นั้น

บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการและสรุปผลการสอบสัมภาษณ์เสนอคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดตามประกาศแนบท้ายมานี้ 

ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล