บริษัทเมล็ดพันธุ์ รับสมัครงาน

บริษัทเมล็ดพันธุ์ รับสมัครงาน

บริษัทเมล็ดพันธุ์ รับสมัครงาน
ตำแหน่งนักวิชาการแปลง ดูแลแปลงลูกไร่ผลิตเมล็ดพันธุ์
รายละเอียดงาน ประมาณการ/ วางแผนการผลิตตาม/ ติดตามแปลงลูกไร่/ และดูแลกระบวนการทางเมล็ดพันธุ์
คุณสมบัติ 1. เพศชาย
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสกลนคร (หรือใกล้เคียง)
3. จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรเกษตร สาขาเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนใจ สามารถส่งเอกสารการสมัครงาน ได้แก่ Resume เอกสารการศึกษา และ ไฟล์เล่มปัญหาพิเศษ มาที่ อ.ศุภาวรรณ ประพันธ์ ที่ e-mail:  supawan.p@ku.th