ขอเชิญศิษย์เก่า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น โครงการรางวัลคุณภาพ นนทรีอีสาน ประจำปี 2566

ขอเชิญศิษย์เก่า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น โครงการรางวัลคุณภาพ นนทรีอีสาน ประจำปี 2566


ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กำหนดจัดโครงการรางวัลคุณภาพ นนทรีอีสาน ประจำปี 2566
ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 7 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทนักบริหารภาครัฐ/ราชการ
2. ประเภทนักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ
3. ประเภทนักบริหารภาคเอกชน
4. ประเภทนักวิชาการ
5. ประเภทนักวิจัย
6. ประเภทเกษตรกร
7. ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเภทอื่นๆ (ดนตรี การแสดง กีฬา ศิลปวัฒนธรรม)

หลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบ

 1. เป็นนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ไม่เคยได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นของวิทยาเขตมาก่อน
 2. ต้องไม่เป็นกรรมการบริหารวิทยาเขต กรรมการคัดเลือกหรือกลั่นกรองที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่น
 3. เป็นผู้ที่มีความดีเด่น ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่นตามที่วิทยาเขตกำหนด
 4. เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ของตน ด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง
 5. มีผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี ทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กรและวิชาชีพของตนเองตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั่วไปอย่างเป็นที่ประจักษ์
 6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนขององค์กรและประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย เป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป และสังคมโดยรวม


ประเภทนิสิตเก่าดีเด่น มี
7 ประเภท ดังนี้

 1. ประเภทนักบริหารภาครัฐ/ราชการ ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับกองขึ้นไปหรือเทียบเท่า ถ้าเป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ หรือในกำกับของรัฐต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วยอธิการบดี/รองคณบดีขึ้นไป และเป็นผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารเป็นที่ยอมรับ ได้รับการยกย่อง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป โดยดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ยื่นเสนอชื่อ
 2. ประเภทนักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการ/ผู้จัดการส่วนงานขึ้นไป และเป็นผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จในการบริหาร เป็นที่ยอมรับได้รับการยกย่อง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป โดยดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ยื่นเสนอชื่อ
 3. ประเภทนักบริหารภาคเอกชน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในเชิงบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมในองค์กรเอกชนที่ประสบความสำเร็จ มีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป โดยดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ยื่นเสนอชื่อ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
  3.1)  ผู้บริหารที่เป็นเจ้าของกิจการ ต้องมีหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ  การค้า ซึ่งมีรายการของทุนจุดทะเบียนแนบมาด้วย
  3.2)  ผู้บริหารระดับสูงสุดของกิจการขนาดใหญ่ ต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีรายการของทุนจดทะเบียน แผนภูมิแสดงโครงสร้าง ผู้บริหารงานองค์กร ซึ่งเป็นผู้บริหารอยู่ในโครงสร้างนั้น และระบุด้วยว่าอยู่ในตำแหน่ง ใดของโครงสร้างผู้บริหารองค์กร
 1. ประเภทนักวิชาการ ต้องเป็นผู้มีผลงานวิชาการดีเด่น เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และได้เผยแพร่ถ่ายทอดผลงานวิชาการสู่สาธารณะ เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
 2. ประเภทนักวิจัย ต้องเป็นผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และได้เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้อันเป็นผลงานวิจัยสู่สาธารณะ เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
 3. ประเภทเกษตรกร ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลักด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จนประสบความสำเร็จในการดำเนินการประกอบการ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 4. ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเภทอื่นๆ (ระบุ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม การเมือง ฯลฯ)ต้องมีผลงานดีเด่น ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยอุทิศตนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จนประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปในชุมชนหรือสังคมอย่างกว้างขวาง


บุคคลและหน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น มก.ฉกส. ได้แก่

1.ผู้แทนรุ่น ผู้แทนคณะ หรือผู้แทนสาขาวิชาของนิสิตเก่าในรุ่นเดียวกัน
2.ประธานชมรมนิสิตเก่า สาขาวิชา/คณะ/จังหวัด/ภาค
3.หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เช่น ภาควิชา สาขาวิชา คณะ สำนัก หรือหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
จำนวนรางวัล : จำนวน 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร
การตัดสิน : โดยคณะกรรมการกิจการนิสิต มก.ฉกส.
รายละเอียดและใบสมัคร ที่นี่
ส่งใบสมัคร E:mail  yutthakorn.p@ku.th
ภายในวันที่ 25 ก.ค.66
มาที่ นายยุทธกร พรหสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ