ขอความร่วมมือนิสิตเก่า ทอ. ทุกท่าน เข้าบันทึกฐานข้อมูลนิสิตเก่า คณะ ทอ.

ขอความร่วมมือนิสิตเก่า ทอ. ทุกท่าน เข้าบันทึกฐานข้อมูลนิสิตเก่า คณะ ทอ.

ขอความร่วมมือนิสิตเก่า ทอ. ทุกท่าน

เข้าบันทึกฐานข้อมูลนิสิตเก่า คณะ ทอ. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการสร้างเครื่อข่ายนิสิตเก่า คณะ ทอ. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมของสโมสรนสินิสิต เก่า ทอ.
ปัจจุบันมีนิสิตเก่า คณะ ทอ. จบการศึกษาแล้ว 19 รุ่น รวม 2,817 คน เข้าบันทึกข้อมูลแล้ว 38.80 %
จึงขอเชิญนิสิตเก่า ทอ. ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลกล่าวเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
เข้าบันทึกข้อมูลตอนนี้
-รายงานฐานข้อมูลทั้งหมด