โครงการ หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ” ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการ หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ” ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 5–6 พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม และกล่าวต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

ได้จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อขยายพันธุ์พืช ได้รับการฝึกฝนในเชิงปฏิบัติการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สู่ยุวเกษตรกร ประชาชน นักเรียน เเละผู้ที่สนใจ จำนวน 50 ทา่น เพื่อนำไปปรับใช้ในการผลิตสู่การพัฒนางานด้านการเกษตรของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง