โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้นำภาครัฐรุ่นใหม่ในยุค Thailand 4.0 ได้ปรับตัวให้ทันต่อนโยบายการพัฒนาประเทศ ด้วยการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนทักษะความรู้เพื่อการพัฒนางานจากการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยได้รับเกียรติจาก อ.ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และท่าน ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

ในการนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร จำนวน 50 ท่าน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากท่านวิทยากร ผศ.ดรสุภาพ กัญญาคำ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์