โครงการสืบสานปลูกข้าวประเพณีน้อง-พี่ สามัคคี นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ตอนนี้ข้าวที่น้องๆKU78 ร่วมกันปลูกเริ่มเติบโตสีเขียวขจี อีกไม่นานก็คงได้เกี่ยว

โครงการสืบสานปลูกข้าวประเพณีน้อง-พี่ สามัคคี นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ตอนนี้ข้าวที่น้องๆKU78 ร่วมกันปลูกเริ่มเติบโตสีเขียวขจี อีกไม่นานก็คงได้เกี่ยว

โครงการสืบสานปลูกข้าวประเพณีน้อง-พี่ สามัคคี นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

ข้าวที่น้องๆ KU78 ร่วมกันปลูก
ในโครงการสืบสานปลูกข้าวประเพณีน้อง-พี่ สามัคคี นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันธุ์ธัญสิริน (Thunya-sirin)                      ตอนนี้ เริ่มเติบโตสีเขียวขจีแล้ว อีกไม่นานเราก็คงได้เกี่ยวข้าว และได้รับการดูแลโดยสโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ข้าวเหนียวธัญสิริน ( Thunya-sirin ) ต้านทานโรคไหม้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามข้าว “ธัญสิริน” ซึ่งพัฒนาโดยหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้ โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบวิธีมาตรฐาน จนได้ข้าวเหนียวที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับพันธุ์ กข 6 แต่มีความต้านทานโรคไหม้ ซึ่งเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2545 ใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 4 ปี