ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เขียนเรียงความเข้าประกวด “เป้าหมายการเรียนระดับมหาวิทยาลัยของฉัน”

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เขียนเรียงความเข้าประกวด “เป้าหมายการเรียนระดับมหาวิทยาลัยของฉัน”

คุณสมบัติผุ้ส่งผลงาน
-เป็นนิสิต ชั้นปีที่ 1 คณะ ทอ. รหัส 61….

รายละเอียดการประกวด
-ให้นิสิตเขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนด ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์ font ไม่เกิน 16 p (ประวัติตนเองและครอบครัว แรงบันดาลใจในชีิวต สิ่งที่คาดหวัง และเป้าหมายในการเรียนระดับอุดมศึกษา)

รางวัล
ชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนีบัตร

หมดเขตส่งผลงาน
-27 สิงหาคม 2561

ประกาศผลและมอบรางวัล
-29 สิงหาคม 2561

แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ
แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ คณะ ทอ