หลักสูตรปริญญาโท ทรัพยากรเกษตร รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรปริญญาโท ทรัพยากรเกษตร รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
“มุ่งสร้างนักวิจัย ด้านเกษตรและทรัพยากรเกษตร เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน”

 • เรียนฟรีตลอดหลักสูตร 2 ปี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • ทุนเพื่อการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ
 • ทุนสนับสนุนงานวิจัย
 • ทุนสำหรับนิสิตต่างชาติ
 • ทุนผู้ช่วยสอน
 • รับสมัคร ภาคปลาย 2564 ภายใน 20 ธ.ค. 64 ภาคต้น 2565 ภายใน 31 พ.ค. 65
  Link รับสมัคร https://mis.grad.ku.ac.th/application/th
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  เหมวดี ทาศรีภู Line ID : noohem FB : Hem Hemwadee โทรศัพท์ 08 1739 1789