รับสมัครนิสิตเก่าเพื่อเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานทุนแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล

รับสมัครนิสิตเก่าเพื่อเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานทุนแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล


ด้วยแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล จะทำการพิจารณาคัดเลือกผู้จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม ในสาขาเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ทุน โดยผู้สมัครต้องมีผลการเรียนดีเลิศ มีความประพฤติและจิตสำนึกดี และมีคุณสมบัติตามประกาศ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จึงขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม
2.มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 25 ปี
3.มีใบตอบรับเข้าศึกษา หรือมีหลักฐานการตอบรับการสมัครในสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ
4.มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดของสถาบันการศึกษา
5.มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และมีความมุ่งมั่นในการกลับมาช่วยเหลือประเทศชาติหลังจากสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด
รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามเอกสาร แนบ

ผู้สนใจ ติดต่อที่คุณยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร.091 0644120
ภายในวันที่ 30 มกราคม 2567
รายละเอียดและใบสมัคร