ปรับลดค่าเทอมสำหรับนิสิต 10 % และสามารถแบ่งชำระได้ 2 งวด

ปรับลดค่าเทอมสำหรับนิสิต 10 % และสามารถแบ่งชำระได้ 2 งวด

สำหรับนิสิตใหม่รหัส 63 KU 80
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ปรับลดค่าเทอมสำหรับนิสิต 10 %
และสามารถแบ่งชำระได้ 2 งวด
สามารถดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าเทอมได้ที่
👇👇👇

https://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/admissions/round2/register.php?checkpass1=active&check=1&fbclid=IwAR1Zql8LUdVy-P8LuUdKdLum_8-fn-_cjc_NO2s_ScQDskItl6GgiEkyW1k

❗️❗️❗️❗️❗️❗️
***งวดที่ 2 ชำระภายในวันที่ 20 สิงหาคม
– 10 กันยายน 2563
เมือถึงกำหนดสามารถดาวน์โหลดใบแทนการชำระเงิน
ได้ที่ระบบสารสนเทศนิสิต