ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษานิสิตประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษานิสิตประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

 ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2563 เพื่อเป็นการช่วยเหลือนิสิตในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน และลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนิสิตในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจแก่นิสิต นั้น บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทางคณะฯ จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 17 คน ดังนี้