คณะทอ. รับสมัครนิสิต เพื่อเข้าคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์

คณะทอ. รับสมัครนิสิต เพื่อเข้าคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์

ประเภททุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 5 ทุนการศึกษา ๆ ละ 5,000 บาท >

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน

๑) เป็นนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ ๑-๔ หลักสูตรประมง

 ๒) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

 ๓) มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ มหาวิทยาลัย

 ๕) ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องทำงานบำเพ็ญประโยชน์ของคณะฯ หรือตามที่คณะร้องขอไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง กำหนดระยะเวลา ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563  

๖) หากนิสิตทำงานบำเพ็ญประโยชน์ไม่ครบตามกำหนด ทางคณะมีสิทธิ์เรียกเงินทุนการศึกษาคืน และนิสิตจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์รับทุนการศึกษาอื่นๆ หากเป็นนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาจะถูกระงับการยื่นขอจบการศึกษา

การสมัครขอรับทุนการศึกษา

 ๑) สามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่นี่

 ๒) กรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบหลักฐานให้เรียบร้อย

๓) ยืนใบสมัครได้ที่ ห้องบริการการศึกษานิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (ห้อง 21-201)

กำหนดการรับสมัคร

๑) รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕63 ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

2) คัดเลือกนิสิตโดยวิธีการสัมภาษณ์ วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ ๒๕63 ณ ห้อง 21-201

3) ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา วันที่ 6 มีนาคม 2563