โครงการ “สืบสานประเพณี ปลูกข้าวน้องพี่ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 6” ประจำปี 2562

โครงการ “สืบสานประเพณี ปลูกข้าวน้องพี่ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 6” ประจำปี 2562

โครงการ “สืบสานประเพณีปลูกข้าวน้อง-พี่ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 6 ” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ แปลงข้าว (ฟาร์มพืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงประเพณีสำคัญของการดำนา วิธีการปลูกข้าวและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้าวมากขึ้น และยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่ นิสิตรุ่นน้อง ตลอดจนอาจารย์ บุคลากร และผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 

ขอขอบคุณรูปภาพจากเพจ…ภาพถ่าย และ T.K.PHOMSON