โครงการสัมมนาผู้นำนิสิต คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2562

โครงการสัมมนาผู้นำนิสิต คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2562

โครงการสัมมนาผู้นำนิสิต คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2562 วันที่ 26 – 28 เมษายน 2562 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร
โครงการสัมมนาผู้นำนิสิต จัดทำขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมให้แก่ผู้นำนิสิต สร้างการทำงานเป็นทีมให้แก่นิสิต ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรกิจกรรมนิสิตอีกด้วย