การฝึกอบรมการบินโดรนเพื่อการเกษตร

การฝึกอบรมการบินโดรนเพื่อการเกษตร

เมื่อวันที่ 2 – 3 มีนาคม พ.ศ.2562 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสากรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลนันท์ กันเกตุ ประธานหลักสูตรทรัพยากรเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม และกล่าวต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบินโดรนเพื่อการเกษตร” เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ หลักการบินที่ถูกต้อง ข้อควรระวังก่อนและหลังทำการบิน ระบบการบิน ตลอดจน ข้อกฎหมายการบินโดรน การทำประกันภัย และการขึ้นทะเบียนโดรน ได้รับการฝึกฝนในเชิงปฏิบัติการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตและผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนางานด้านการเกษตรต่อไป

 

ขอขอบคุณรูปภาพจาก.. เพจ Agro Photo