รายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ในภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559

โดยขอให้นิสิตทำเรื่องขอค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน โดยใช้แบบฟอร์ม ดังนี้
1) ใบคำร้องขอค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน
2) สำเนาประกาศ มก. เรื่องรายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ยื่นเรื่องที่ฝ่ายการเงิน อาคารบริหาร

ประกาศรายชื่อนิสิต [ download ]