สวัสดีค่ะ อ. นิตย์ศรี หนูเป็นศิษย์เก่าสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ รุ่น 1 ค่ะ

คำถามทั้งหมดสวัสดีค่ะ อ. นิตย์ศรี หนูเป็นศิษย์เก่าสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ รุ่น 1 ค่ะ
admin Staff asked 12 ปี ago

สวัสดีค่ะ อ. นิตย์ศรี หนูเป็นศิษย์เก่าสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ รุ่น 1 ค่ะ มีเรื่องจะเรียนถามอาจารย์ค่ะ คือ อาจารย์พอจะทราบมั๊ยค่ะว่าคำอธิบายรายวิชาในกลุ่มภาษา กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ หาได้จาที่ไหนค่ะ เพราะว่าหนูมีความจำเป็นต้องใช้ในเล่มของหลักสูตรที่แจกตอนเข้าเรียนมีแต่คำอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวกับสาขาค่ะ แต่ไม่มีคำอธิบายของกลุ่มวิชาข้างต้น เช่น วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน I, II, III รหัสวิชา 01355111, 01355112, 01355113 วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา 01999021 วิชาอังกฤษวิชาการ รหัส 01355224 วิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเกษตร รหัส 01005371 วิชามนุษย์กับสังคม รหัส 01999141
วิชามรดกอารยธรรมโลก รหัส 01999031 วิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากร รหัส 04831151 หลักการจัดการ รหัส 01132111 วิชาศิลปะการดำเนินชีวิต รหัส 01999033 วิชาหลักสถิติ I, II รหัสวิชา 01422111, 01422311

1 Answers
admin Staff answered 12 ปี ago

ติดต่อขอคำอธิบายราวิชาได้โดยตรงที่ เจ้าหน้าที่วิชาการคณะ (คุณหทัยกานต์) ค่ะ
042-75036