โครงการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรประมงน้ำจืด หลักสูตรการเพาะพันธุ์ปลาเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์

วัน/เวลา
Date(s) - 17 มิถุนายน 2018
08:30 - 16:30

สถานที่
อุทยานบัว เฉลิมพระเกียรติ

ประเภท No Categories


 

 

กำหนดการ

โครงการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรประมงน้ำจืด

หลักสูตรการเพาะพันธุ์ปลาเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์

วันที่ 17 มิถุนายน 2561

ณ ห้อง อาคารปฏิบัติการพื้นฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 *************************************************************************************

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561

08.30-09.00น.   ลงทะเบียน

09.00-09.10น.    เปิดการฝึกอบรมโดย รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

09.10-10.30น.    ความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

โดย ผศ.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์ อาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

10.30-10.45น.    พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00น.    การเพาะและอนุบาลปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ

โดย ผศ.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์ อาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

12.00-13.00น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.15น.    ปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลา

โดย ผศ.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์ และทีมผู้ช่วย

14.15-14.30น.   พักรับประทานอาหารว่าง

14.30-16.00น   ปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลา (ต่อ)

โดย ผศ.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์ และทีมผู้ช่วย

16.00-16.30น.  แลกเปลี่ยนความรู้และตอบข้อซักถาม

 

*******************************************************************

 

สนใจติดต่อ: นางสาวนิราวรรณ วงษ์ลุนลา 064-3238740 และ042-725036
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เลขที่ 59/4 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 

 

QR CODE แบบฟอร์มสมัคร