คำร้องขอลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม