โครงสร้างการบริหาร

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

ผศ.ดร.ปานชีวัน ปอนพังงา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.ดร.ธนพร ขจรผล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.พรทิพย์ ศรีมงคล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์

หัวหน้าภาควิชาเกษตรและทรัพยากร

ดร.ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

ผศ.ดร.อาภัสสร  ศิริจริยวัตร

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

นางมโนรม  แสนสุภา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

ผศ.ดร.เจษฎา เตชมหาศรานนท์

อ ภานุวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิตัล

ดร.ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์

อ.สุคนธ์ทิพย์-1
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์

ดร.สุคนธ์ทิพย์ เวียนมานะ

18.1พิชาศิษฐ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

ผศ.ดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ

IMG_9385
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายงานวิจัย

ผศ.ดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย