โครงสร้างการบริหาร

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ปานชีวัน ปอนพังงา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.ดร.ธนพร ขจรผล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.พรทิพย์ ศรีมงคล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.เกรียงไกร พัทยากร

หัวหน้าภาควิชาเกษตรและทรัพยากร

ดร.ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

ผศ.ดร.อาภัสสร  ศิริจริยวัตร

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

นางมโนรม  แสนสุภา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.เจษฎา เตชมหาศรานนท์

อาจารย์อาร์ม ภานุวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิตัล

ดร.ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์

14.1อ.วัชรวิทย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่

18.1พิชาศิษฐ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ

IMG_9385
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย