ประวัติคณะ

head01

ประวัติคณะ

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543 (ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจัดตั้งคณะ สำนัก และสำนักงานวิทยาเขต ที่จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2543) รับผิดชอบการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ และ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นศูนย์กลางวิชาการ และการวิจัยชั้นนำด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างเครือช่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น พร้อมทั้งสืบสานภูมิปัญญาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดี

วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินด้านการเกษตรและอาหาร เพื่อทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

พันธกิจ

  1. สร้างคนที่มีขีดความสามารถสูงในการพัฒนาประเทศด้วยคุณภาพและคุณธรรม
  2. เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. บูรณาการศาสตร์จากแผ่นดินสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

อัตลักษณ์

 

สื่อสารได้ ทำงานเป็น เน้นจิตอาสา

 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563