คณาจารย์และบุคลากร

อาจารย์
ชื่อรศ.ดร.กานดา  ล้อแก้วมณี
อีเมลcsnkdp@ku.ac.th
มือถือ086-7899250
KUforestคลิก
ชื่อผศ.ดร.เจษฎา  เตชมหาศรานนท์
อีเมลcsnjdt@ku.ac.th
มือถือ089-7712491
KUforestคลิก
ชื่อดร.เจษฎา  ภัทรเลอพงศ์
อีเมลcsnjdp@ku.ac.th
มือถือ086-7643943
เว็บไซต์http://pirun.ku.ac.th/~csnjdp/
KUforestคลิก
ชื่อผศ.ดร.ชื่นจิต  แก้วกัญญา
อีเมลcsncjk@ku.ac.th
มือถือ081-5494747
KUforestคลิก
ชื่อผศ.ณรงค์  กมลรัตน์
อีเมลkman2422@gmail.com
KUforestคลิก
ชื่อผศ.ดร.ธนพร  ขจรผล
อีเมลtpk_1717@hotmail.com
มือถือ081-9547400
KUforestคลิก
ชื่อผศ.ดร.ธัญญ์วนิช  ธัญสิริวรรธน์
อีเมลthanwanit.t@ku.th
มือถือ083-8868125
KUforestคลิก
ชื่อผศ.ดร.ธีระยุทธ  จันทะนาม
อีเมลtjuntanam@hotmail.com
KUforestคลิก
ชื่อผศ.ดร.ประภาษ  กาวิชา
อีเมลcsnppkc@ku.ac.th
KUforestคลิก
ชื่ออ.ประมง  เบกไธสง
อีเมลPanunaruesorn_b@hotmail.com
KUforestคลิก
ชื่อผศ.ดร.ปานชีวัน ปอนพังงา
อีเมลcsnpcw@ku.ac.th
KUforestคลิก
ชื่อผศ.ดร.ปิยมาศ  ผองแก้ว
อีเมลcsnpmk@ku.ac.th
มือถือ081-9182534
KUforestคลิก
ชื่อผศ.ดร.พรทิพย์  ศรีมงคล
อีเมลcsnptsk@ku.ac.th
KUforestคลิก
ชื่อผศ.ดร.พัดชา  เศรษฐากา
อีเมลpatchas3220@gmail.com
มือถือ081-7689707
KUforestคลิก
ชื่อผศ.ดร.พิชาด เขจรศาสตร์
อีเมลpkhejornsart@hotmail.com
มือถือ085-0020290
KUforestคลิก
ชื่อผศ.ดร.พิชาศิษฐ์  แสงเมฆ
อีเมลbozo_crespo@hotmail.com
มือถือ083-9097098
KUforestคลิก
ชื่อดร.ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต
อีเมลcsnppt@ku.ac.th
มือถือ089-8114400
KUforestคลิก
ชื่อดร.ภานุวัฒน์  คัมภีราวัฒน์
อีเมลcsnpwk@ku.ac.th
มือถือ081-6707743
เว็บไซต์http://pirun.ku.ac.th/~csnpwk
KUforestคลิก
ชื่อผศ.ดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน
อีเมลphinyarat.k@ku.ac.th
KUforestคลิก
ชื่อผศ.ดร.ภูวดล โดยดี
อีเมลpuvadol.d@ku.th
มือถือ080-0595454
KUforestคลิก
ชื่อผศ.ดร.วัชรวิทย์  มีหนองใหญ่
อีเมลcsnwwm@ku.ac.th
มือถือ081-6016474
เว็บไซต์http://www4.csc.ku.ac.th/~fnawwm/
KUforestคลิก
ชื่ออ.ศุภาวรรณ ประพันธ์
อีเมลsupawan.p@ku.th
KUforestคลิก
ชื่อผศ.ดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ
อีเมลcsnstc@ku.ac.th
มือถือ089-7109757
KUforestคลิก
ชื่อผศ.ดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย
อีเมลwiwattsitthinan@gmail.com
มือถือ095-6152635
ชื่อดร.สรรพสิทธิ แปลงแก้ว
อีเมล
KUforest
ชื่อดร.ศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์
อีเมล
ชื่อดร.สุคนธ์ทิพย์ เวียนมานะ
อีเมล
KUforest
พนักงานห้องปฏิบัติการทดลอง
ชื่อนางสาวเจนจิรา  ทองแกม
อีเมลjenjirafat@gmail.com
มือถือ089-2799123
นักวิทยาศาสตร์
ชื่อนางสาวขวัญกมล  ทวายตาคำ
อีเมลtawai11@hotmail.com
KUforestคลิก
ชื่อนายจีระศักดิ์  ฆ้องเดช
อีเมลbob_jeerasak@hotmail.com
มือถือ086-0641581
ชื่อนางสาวดวงกมล  แสนสวาท
อีเมลduangkamol048@hotmail.com
มือถือ082-3011362
ชื่อนางสาวสุดาทิพย์  แสนสุภา
ตำแหน่งวิชาการ:นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
อีเมลsansupha009@hotmail.com
KUforestคลิก
ชื่อนางสาวอัญชัน ไตรธิเลน
อีเมลcsnuct@ku.ac.th
KUforestคลิก
ชื่อนางสาวอาภรณ์  ศรีมาตร
อีเมลb-arpon@hotmail.com
KUforestคลิก
นักวิชาการเกษตร
ชื่อนางสาวอมรรัตน์  อุปพงศ์
อีเมลpper2505@hotmail.com
KUforestคลิก
นักวิชาการสัตวบาล
ชื่อนายชาญณรงค์ สุขประเสริฐ
อีเมล
KUforest
นักวิจัย
ชื่อนางสาวกัณฐิกา เจริญราษฏร์
อีเมล
KUforest
อาจารย์
ชื่อผศ.ดร.กุลวดี แก้วก่า
อีเมลkunwadee.ka@ku.th
KUforestคลิก
ชื่อผศ.ดร.จินตนา  ต๊ะย่วน
อีเมลchobvijuk@hotmail.com
มือถือ042-725036
KUforestคลิก
ชื่อดร.ชุลีพร  ชำนาญค้า
อีเมลcsncpc@ku.ac.th
KUforestคลิก
ชื่อดร.บุศราวรรณ  ไชยะ
อีเมลcsnbwc@ku.ac.th
KUforestคลิก
ชื่อดร.ปานวาด  พรหมดี
อีเมลpanwardprommadee@gmail.com
KUforestคลิก
ชื่อดร.จุฑามาศ กองผาพา
อีเมล
KUforest
ชื่อดร.มยูรกาญจน์  เดชกุญชร
อีเมลmayoonkarn.d@ku.th
มือถือ086-7213185
KUforestคลิก
ชื่อดร.รุ่งกานต์  บุญนาถกร
อีเมลcsnrkb@ku.ac.th
เว็บไซต์http://pirun.ku.ac.th/~csnrkb
KUforestคลิก
ชื่อดร.รุ่งนภา บุญภวา
อีเมลrungnapa.boon@ku.ac.th
มือถือ063-1468747
ชื่ออ.ฤทัยทิพย์  สุระเสียง
อีเมลsurasiang.r@gmail.com
KUforestคลิก
ชื่ออ.ศุภรินธร์  มหาสวัสดิ์
อีเมลdukeduke114@hotmail.com
ชื่อดร.โศรยา  แสนเมือง
อีเมลcsnsry@ku.ac.th
KUforestคลิก
ชื่อผศ.ดร.อรัญญา  พรหมกูล
อีเมลcsnayp@ku.ac.th
KUforestคลิก
ชื่อผศ.อริสรา  โพธิ์สนาม
อีเมลcsnarp@ku.ac.th
มือถือ042-725036
KUforestคลิก
ชื่อผศ.ดร.อัมพร  ศรีคราม
อีเมลA_srikram@yahoo.com
KUforestคลิก
นักวิทยาศาสตร์
ชื่อนายโก้  ยาลัย
อีเมลreddevilno13@gmail.com
มือถือ087-8627523
KUforestคลิก
ชื่อนางสาวจิราวรรณ์  เมืองนาค
อีเมลjini_kiki@hotmail.com
มือถือ042-725036
KUforestคลิก
ชื่อนางสาวนิภาพร  เมษา
อีเมลnipapornmesa18@gmail.com
KUforestคลิก
ชื่อนางสาวสิรินาฏ  เนติศรี
อีเมลPoo032@hotmail.com
KUforestคลิก
ชื่อนางสาวเสาวคนธ์   ต่วนเทศ
ตำแหน่งวิชาการ:นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
อีเมลsowvakon_foodtech@hotmail.com
มือถือ089-8439890
KUforestคลิก
วิศวกรเครื่องกล
ชื่อนายชาติสยาม  ผลวิลัย
ตำแหน่งวิชาการ:วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
อีเมลchartsayam.p@gmail.com
มือถือ086-8515991
KUforestคลิก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชื่อนางสาวปทุมวดี  ศรีประทุมวงศ์
ตำแหน่งวิชาการ:นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
อีเมลpathumvadee.s@ku.th
มือถือ042-725036
นักวิชาการศึกษา
ชื่อนายยุทธกร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
อีเมลyutthakorn51@hotmail.com
มือถือ042-725036
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อนางสาวกฤติยา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
อีเมลok.pro@hotmail.com
มือถือ042-725036
ชื่อนางสาวประภาพรรณ์  แสงดาว
อีเมลnuysang.s@gmail.com
มือถือ042-725036
ชื่อนางมโนรม  แสนสุภา
อีเมลmanoromm@hotmail.com
มือถือ042-725036
ชื่อนางสาวมัลธิกา  สวาทวงค์
อีเมลmam.tempo@gmail.com
มือถือ042-725036
ชื่อนางสาวมิลทะดา  สุธรรมมา
อีเมลSuthumma@hotmail.com
มือถือ042-725036
ชื่อนางสาววิภามาศ  ไชยภักดี
อีเมลWipamat2524@gmail.com
มือถือ042-725036