คณาจารย์และบุคลากร

อาจารย์
ชื่อ รศ.ดร.กานดา  ล้อแก้วมณี
อีเมล csnkdp@ku.ac.th
มือถือ 086-7899250
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ดร.เกตุนภัส  ศรีไพโรจน์
อีเมล kednapat.sr@ku.th
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ดร.เจษฎา  เตชมหาศรานนท์
อีเมล csnjdt@ku.ac.th
มือถือ 089-7712491
KUforest คลิก
ชื่อ ดร.เจษฎา  ภัทรเลอพงศ์
อีเมล csnjdp@ku.ac.th
มือถือ 086-7643943
เว็บไซต์ http://pirun.ku.ac.th/~csnjdp/
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ดร.ชื่นจิต  แก้วกัญญา
อีเมล csncjk@ku.ac.th
มือถือ 081-5494747
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ณรงค์  กมลรัตน์
อีเมล kman2422@gmail.com
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ดร.ธนพร  ขจรผล
อีเมล tpk_1717@hotmail.com
มือถือ 081-9547400
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ดร.ธัญญ์วนิช  ธัญสิริวรรธน์
อีเมล thanwanit.t@ku.th
มือถือ 083-8868125
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ดร.ธีระยุทธ  จันทะนาม
อีเมล tjuntanam@hotmail.com
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ดร.ประภาษ  กาวิชา
อีเมล csnppkc@ku.ac.th
KUforest คลิก
ชื่อ อ.ประมง  เบกไธสง
อีเมล Panunaruesorn_b@hotmail.com
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ดร.ปานชีวัน ปอนพังงา
อีเมล csnpcw@ku.ac.th
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ดร.ปิยมาศ  ผองแก้ว
อีเมล csnpmk@ku.ac.th
มือถือ 081-9182534
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ดร.พรทิพย์  ศรีมงคล
อีเมล csnptsk@ku.ac.th
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ดร.พัดชา  เศรษฐากา
อีเมล patchas3220@gmail.com
มือถือ 081-7689707
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ดร.พิชาด เขจรศาสตร์
อีเมล pkhejornsart@hotmail.com
มือถือ 085-0020290
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ดร.พิชาศิษฐ์  แสงเมฆ
อีเมล bozo_crespo@hotmail.com
มือถือ 083-9097098
KUforest คลิก
ชื่อ ดร.ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต
อีเมล csnppt@ku.ac.th
มือถือ 089-8114400
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ดร.ภานุวัฒน์  คัมภีราวัฒน์
อีเมล csnpwk@ku.ac.th
มือถือ 081-6707743
เว็บไซต์ http://pirun.ku.ac.th/~csnpwk
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน
อีเมล phinyarat.k@ku.ac.th
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ดร.ภูวดล โดยดี
อีเมล puvadol.d@ku.th
มือถือ 080-0595454
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ดร.วัชรวิทย์  มีหนองใหญ่
อีเมล csnwwm@ku.ac.th
มือถือ 081-6016474
เว็บไซต์ http://www4.csc.ku.ac.th/~fnawwm/
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ
อีเมล csnwnk@ku.ac.th
KUforest คลิก
ชื่อ อ.ศุภาวรรณ ประพันธ์
อีเมล supawan.p@ku.th
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ
อีเมล csnstc@ku.ac.th
มือถือ 089-7109757
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย
อีเมล wiwattsitthinan@gmail.com
มือถือ 095-6152635
ชื่อ ผศ.ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ
อีเมล sukumaporn.s@ku.th
KUforest คลิก
ชื่อ รศ.ดร.สุรัสวดี  พรหมอยู่
อีเมล csnsrwd@ku.ac.th
KUforest คลิก
ชื่อ ดร.สรรพสิทธิ แปลงแก้ว
อีเมล
KUforest
ชื่อ ดร.ศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์
อีเมล
ชื่อ ดร.สุคนธ์ทิพย์ เวียนมานะ
อีเมล
KUforest
พนักงานห้องปฏิบัติการทดลอง
ชื่อ นางสาวเจนจิรา  ทองแกม
อีเมล jenjirafat@gmail.com
มือถือ 089-2799123
นักวิทยาศาสตร์
ชื่อ นางสาวขวัญกมล  ทวายตาคำ
อีเมล tawai11@hotmail.com
KUforest คลิก
ชื่อ นายจีระศักดิ์  ฆ้องเดช
อีเมล bob_jeerasak@hotmail.com
มือถือ 086-0641581
ชื่อ นางสาวดวงกมล  แสนสวาท
อีเมล duangkamol048@hotmail.com
มือถือ 082-3011362
ชื่อ นางสาวสุดาทิพย์  แสนสุภา
ตำแหน่งวิชาการ: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
อีเมล sansupha009@hotmail.com
KUforest คลิก
ชื่อ นางสาวอัญชัน ไตรธิเลน
อีเมล csnuct@ku.ac.th
KUforest คลิก
ชื่อ นางสาวอาภรณ์  ศรีมาตร
อีเมล b-arpon@hotmail.com
KUforest คลิก
นักวิชาการเกษตร
ชื่อ นางสาวอมรรัตน์  อุปพงศ์
อีเมล pper2505@hotmail.com
KUforest คลิก
นักวิชาการสัตวบาล
ชื่อ นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐ
อีเมล
KUforest
นักวิจัย
ชื่อ นางสาวกัณฐิกา เจริญราษฏร์
อีเมล
KUforest
อาจารย์
ชื่อ ผศ.ดร.กุลวดี แก้วก่า
อีเมล kunwadee.ka@ku.th
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ดร.เกรียงไกร  พัทยากร
อีเมล csnkkp@ku.ac.th
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ดร.จินตนา  ต๊ะย่วน
อีเมล chobvijuk@hotmail.com
มือถือ 042-725036
KUforest คลิก
ชื่อ ดร.ชุลีพร  ชำนาญค้า
อีเมล csncpc@ku.ac.th
KUforest คลิก
ชื่อ ดร.บุศราวรรณ  ไชยะ
อีเมล csnbwc@ku.ac.th
KUforest คลิก
ชื่อ ดร.ปานวาด  พรหมดี
อีเมล panwardprommadee@gmail.com
KUforest คลิก
ชื่อ ดร.จุฑามาศ กองผาพา
อีเมล juthamas.kon@ku.th
KUforest
ชื่อ ดร.มยูรกาญจน์  เดชกุญชร
อีเมล mayoonkarn.d@ku.th
มือถือ 086-7213185
KUforest คลิก
ชื่อ ดร.รุ่งกานต์  บุญนาถกร
อีเมล csnrkb@ku.ac.th
เว็บไซต์ http://pirun.ku.ac.th/~csnrkb
KUforest คลิก
ชื่อ ดร.รุ่งนภา บุญภวา
อีเมล rungnapa.boon@ku.ac.th
มือถือ 063-1468747
ชื่อ อ.ฤทัยทิพย์  สุระเสียง
อีเมล surasiang.r@gmail.com
KUforest คลิก
ชื่อ อ.ศุภรินธร์  มหาสวัสดิ์
อีเมล dukeduke114@hotmail.com
ชื่อ ดร.โศรยา  แสนเมือง
อีเมล csnsry@ku.ac.th
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ดร.สุพัตรา  โพธิเศษ
อีเมล csnstp@ku.ac.th
KUforest คลิก
ชื่อ
อีเมล
KUforest
ชื่อ ผศ.ดร.อรัญญา  พรหมกูล
อีเมล csnayp@ku.ac.th
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.อริสรา  โพธิ์สนาม
อีเมล csnarp@ku.ac.th
มือถือ 042-725036
KUforest คลิก
ชื่อ ผศ.ดร.อัมพร  ศรีคราม
อีเมล A_srikram@yahoo.com
KUforest คลิก
นักวิทยาศาสตร์
ชื่อ นายโก้  ยาลัย
อีเมล reddevilno13@gmail.com
มือถือ 087-8627523
KUforest คลิก
ชื่อ นางสาวจิราวรรณ์  เมืองนาค
อีเมล jini_kiki@hotmail.com
มือถือ 042-725036
KUforest คลิก
ชื่อ นางสาวนิภาพร  เมษา
อีเมล nipapornmesa18@gmail.com
KUforest คลิก
ชื่อ นางสาวสิรินาฏ  เนติศรี
อีเมล Poo032@hotmail.com
KUforest คลิก
ชื่อ นางสาวเสาวคนธ์   ต่วนเทศ
ตำแหน่งวิชาการ: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
อีเมล sowvakon_foodtech@hotmail.com
มือถือ 089-8439890
KUforest คลิก
วิศวกรเครื่องกล
ชื่อ นายชาติสยาม  ผลวิลัย
ตำแหน่งวิชาการ: วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
อีเมล chartsayam.p@gmail.com
มือถือ 086-8515991
KUforest คลิก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชื่อ นางสาวปทุมวดี  ศรีประทุมวงศ์
ตำแหน่งวิชาการ: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
อีเมล pathumvadee.s@ku.th
มือถือ 042-725036
นักวิชาการศึกษา
ชื่อ นายยุทธกร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
อีเมล yutthakorn51@hotmail.com
มือถือ 042-725036
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ นางสาวกฤติยา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
อีเมล ok.pro@hotmail.com
มือถือ 042-725036
ชื่อ นางสาวประภาพรรณ์  แสงดาว
อีเมล nuysang.s@gmail.com
มือถือ 042-725036
ชื่อ นางมโนรม  แสนสุภา
อีเมล manoromm@hotmail.com
มือถือ 042-725036
ชื่อ นางสาวมัลธิกา  สวาทวงค์
อีเมล mam.tempo@gmail.com
มือถือ 042-725036
ชื่อ นางสาวมิลทะดา  สุธรรมมา
อีเมล Suthumma@hotmail.com
มือถือ 042-725036
ชื่อ นางสาววิภามาศ  ไชยภักดี
อีเมล Wipamat2524@gmail.com
มือถือ 042-725036