ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

    มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ ตลอดจนการบริหารบุคคล องค์กร และธุรกิจทางการเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค รวมทั้งการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาดเพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต)
ชื่อย่อ : วท.บ. (ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต)

ภาษาอังกฤษ 

ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Agricultural Resources and Production Management)
ชื่อย่อ : B.S. (Agricultural Resources and Production Management)

    เป็นหลักสูตรที่ตระหนักถึงศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ ตลอดจนการบริหารบุคคล องค์กร และธุรกิจเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค รวมทั้งการวางแผนการผลิต ให้สอดคล้องกับตลาดเพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Motto : สหวิทยาการความรู้ทางการเกษตรสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ตัวอย่างอาชีพ

  1. ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร
  2. ทำงานในธนาคารหรือสหกรณ์การเกษตร
  3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่การตลาด หัวหน้างานฟาร์ม ผู้จัดการฟาร์มในบริษัทเอกชน เจ้าของฟาร์ม
  4. นักวิจัยหรือนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในหน่วยงานของรัฐบาล เป็นต้น