ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์

ลำดับที่รายชื่อเครื่องมืออัตราค่าธรรมเนียมหมายเหตุ
1.กล้องจุลทรรศน์20 บาท/ชั่วโมง
2.ตู้เย็นเก็บตัวอย่าง20 บาท/ชั่วโมง
3.ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -21 °C (Freezer)50 บาท/วัน/ลูกบาศก์ฟุต
4.ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 °C (Freezer)50 บาท/วัน/ลูกบาสก์ฟุต
5.เครื่องชั่งวิเคราะห์แบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง20 บาท/ชั่วโมง
6.เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter)60 บาท/ชั่วโมง
7.เครื่องเขย่าผสมสาร (Vortex)20 บาท/ชั่วโมง
8.เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Micro pipette) 2 μl, 200 μl และ 1000 μl40 บาท/ชั่วโมง
9.เครื่องปั่นตกตะกอนสารแบบตั้งโต๊ะขนาดเล็ก (Centrifuge)50 บาท/ชั่วโมง
10.เครื่องกลั่นน้ำแบบกลั่น 2 ครั้ง150 บาท/ลิตร
11.เครื่องนึ่งความดันไอ (Autoclave)40 บาท/ชั่วโมง
12.เครื่องควบคุมอุณหภูมิหลอดทดลอง20 บาท/ชั่วโมง
13.เครื่องหลอมละลายวุ้นระบบคลื่นพร้อมอุปกรณ์เตรียมวุ้น (Microwave)40 บาท/ชั่วโมง
14.Electrophoresis แนวนอน50 บาท/ชั่วโมง
15.Electrophoresis แนวตั้ง50 บาท/ชั่วโมง
16.เครื่องแยกหาลำดับสารพันธุกรรมด้วยสนามไฟฟ้า50 บาท/ชั่วโมง
17.เครื่องสำหรับทำเจลให้แห้งพร้อมชุดดูดความชื้นระบบสุญญากาศ (Vacuum dry)20 บาท/ชั่วโมง
18.เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)150 บาท/ชั่วโมง
19.เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมโดยปฏิกิริยาลูกโซ่ พอลิเมอเรส (PCR)200 บาท/ชั่วโมง
20.ตู้เตรียมน้ำยา PCR20 บาท/ชั่วโมง
21.ชุดถ่ายภาพเจลและวิเคราะห์ผลโดยคอมพิวเตอร์ (Gel document)50 บาท/ครั้ง
22.ถังเก็บไนโตรเจน50 บาท/วัน
23.ตู้เขี่ยเชื้อ (Laminar flow)50 บาท/ชั่วโมง
24.ตู้ดูดควันพิษ (Hood)120 บาท/ชั่วโมง
25.ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Incubator)10 บาท/ชั่วโมง
26.Hotplate stirrer40 บาท/ชั่วโมง
27.เครื่อง ultrasonic cleaner40 บาท/ชั่วโมง
28.Flame photometer30 บาท/ชั่วโมง

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อได้ที่ 042-725-036 หรือ 081-7391789