ขอเชิญศิษย์เก่า สมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55,56

ขอเชิญศิษย์เก่า สมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55,56

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งว่า The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55 และ 56 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา 57 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และกันยายน-พฤศจิกายน 2559 ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีอายุระหว่าง 25 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (จนถึงวันปิดรับสมัคร)
2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี (ไม่จำกัดสาขา)
3. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
4. มีความสนใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตรการฝึกอบรม
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.deqp.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2278 8400 ต่อ 1821 กลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์ ตรวจและประเมินผล กรมส่งเสริมคุณภาพแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยหมดเขตการรับสมัครภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2558

[ download ]