โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา “การผลิตอาหารเลี้ยงโคเนื้อด้วยผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมัน”

โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา “การผลิตอาหารเลี้ยงโคเนื้อด้วยผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมัน”

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา “การผลิตอาหารเลี้ยงโคเนื้อด้วยผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมัน ณ บ้านหนองโสน ต.หนองไผ่ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ ให้ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนมาก สำหรับเกษตรกรที่สนใจการอบรมครั้งถัดไป สามารถติดต่อ ได้ที่ คณะ ทอ. โทรศัพท์ 042-725036