โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการผลิตและเพิ่มผลผลิตอ้อย ประจำปี 2556”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการผลิตและเพิ่มผลผลิตอ้อย ประจำปี 2556”

เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและเพิ่มผลผลิตอ้อย ประจำปี 2556 โดยมีเกษตรกรผู้สนใจ และนิสิต เข้าร่วมการอบรม การอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ทั้งการเรียนภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ อีกทั้งมีการศึกษาดูงาน ณ โรงงานน้ำตาลสหเรือง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สำหรับเกษตรกร หรือผู้สนใจต้องการเข้าอบรมครั้งต่อไป สามารถติดต่อสอบถาม คณะ ทอ. โทรศัพท์ 042-725036