โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรผู้ปลูกข้าว

โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรผู้ปลูกข้าว

เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ได้จัดโครงการ “อบรมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรผู้ปลูกข้าว” แก่เกษตรกร เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตข้าวของเกษตรกร โดยมีเกษตรกรผู้สนใจในจังหวัดสกลนคร จำนวน 51 คนเข้าร่วมโครงการ