โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากร

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากร

เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 คณะ ทอ. ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรภายในคณะ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นงสมร พงษ์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากร