ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ใช้เทคโนโลยี ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ใช้เทคโนโลยี ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2557 คณะ ทอ. ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร และสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ใช้เทคโนโลยี ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีกิจกรรมบรรยายและกิจกรรมให้เกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติการผสมปุ๋ย หากเกษตรกรท่านใดสนใจเข้าอบรมหลักสูตรในครั้งต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะ ทอ. โทรศัพท์ 042-725036