การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช”

เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้บริการวิชาการแก่บุคคลผุ้สนใจในการเข้าอบรม เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” ซึ่งการอบรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับเกษตรกร หรือใครที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามการฝึกอบรมได้ที่ คณะ ทอ. หมายเลขโทรศัพท์ 042-725036