การฝึกอบรม การผลิตเมล็ดพันธุ์พริก

การฝึกอบรม การผลิตเมล็ดพันธุ์พริก

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัด การฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์พริก โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเอกชน ราชการ และเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม